Berichten archief

Algemeen

EC Rotonde is onderdeel van het samenwerkingsverband Driegang. Driegang is verdeeld in drie kamers. EC Rotonde is een van deze kamers en in EC Rotonde zijn 44 locaties/scholen verenigd.

Ieder bestuur, c.q. iedere school binnen EC Rotonde is primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen onderwijs en heeft daarnaast een medeverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs binnen EC Rotonde als geheel.

De rol van EC Rotonde is om de verschillende processen van schoolontwikkeling te ondersteunen en te versterken, voor zover deze liggen op het terrein van de samenwerking.

Bestuurlijk overleg:

In EC Rotonde werken 44 scholen/locaties samen, waaronder een school voor speciaal basisonderwijs. De scholen vallen onder 8 besturen die tezamen het bestuurlijk overleg van de kamer EC Rotonde vormen.

Dit bestuurlijk overleg bestaat uit:

Voorzitter:

de heer B.J. Kollmer

Vice voorzitter:

de heer A.J.M. van der Lee

Secretaris/Penningmeester:

dhr P. Vogel

Leden:

de heer mr drs A.F.M. van Noort

de heer H. Warrink

de heer J.J.A. van Dorp

de heer E. Haest

dhr P. Vroone

Coordinator:

dhr. P. Vogel

De stichting Uniek behoort ook tot dit bestuurlijk overleg, maar zal alleen deelnemen aan de bestuursvergaderingen van Driegang.

Kernactiviteiten

EC Rotonde heeft als doel het realiseren van een samenhangend geheel van onderwijsvoorzieningen binnen en tussen de basisscholen en in samenwerking met de speciale scholen voor (basis)onderwijs, en wel zodanig, dat zoveel mogelijk leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en thuisnabij passend onderwijs krijgen.

Breed directieberaad

Er zijn 3 bijeenkomsten gepland. Deze bijeenkomsten worden voorbereid door een agendacommissie. Deze groep bestaat uit Jan Donga vertegenwoordiger vanuit O2A5, Ton van Deutekom vertegenwoordiger vanuit OVO-PO en Ruud van Rijn vanuit EC-Rotonde. Dit is de vergadering van alle schooldirecteuren die via hun bestuur zijn aangesloten bij EC de Rotonde.

Het breed directieberaad vervult een belangrijke rol t.a.v. de beleidszaken.

Zo worden er zaken besproken m.b.t het schoolondersteuningsprofiel, inclusief onderwijs, etc.

Netwerk Intern Begeleiders

De intern begeleiders komen 3 keer bij elkaar. Allerlei zaken aangaande de extra ondersteuning die ten goede kunnen komen aan de kinderen, worden besproken.

De bijeenkomsten worden voorbereid door de adjunct- coördinator.

Uitgelicht

Regioacademie R&D

Contact

EC Rotonde
Dr. Hiemstralaan 77
4205 KK Gorinchem
0183-624915

Meer contactgegevens

Hou mij op de hoogte

Informeer me met nieuws