Berichten archief

Algemeen

Het onderwijsarrangement (OA) Taal en Rekenen is ontstaan uit OA Taal/Lezen en OA Rekenen.

Het onderwijsarrangement biedt ondersteuning op scholen van kamer EC Rotonde, indien er handelingsverlegenheid is op het gebied van taal (technisch- en begrijpend lezen, spelling, mondelinge- en schriftelijke taal) en rekenen. Dit gebeurt middels arrangementen en voorzieningen.

Binnen het onderwijsarrangement werken ambulant begeleiders, gespecialiseerde leerkrachten lezen en rekenen, logopedisten en gespecialiseerde onderwijsassistenten.
Indien tijdens het lopen van een arrangement uitgebreider diagnostisch onderzoek nodig is, kan een orthopedagoog worden ingeschakeld.

Medewerkers

Wie zijn betrokken bij OA Taal en Rekenen?

 • Anneke Hendriks: coördinator, ambulant begeleider mondelinge en schriftelijke taal, logopedist.
 • Erna Slingerland: ambulant begeleider lezen/spelling, coördinator en leerkracht Taalpaleis.
 • Gerda Donga, Esther de Bruin, Ellen Vreeswijk: leerkrachten Taalpaleis
 • Gaby Rookus: logopedist schoollogopedische screening
 • Jeroen van der Jagt: ambulant begeleider rekenen
 • Fijnanda van Andel: onderwijsassistent Taalpaleis
 • Arnout Bongers, Cecile Slob, Ceren Zenen: onderwijsassistenten NT2

Werkwijze

Bij het onderwijsarrangement Taal en Rekenen kan een aanvraag worden gedaan – zoals beschreven bij toekenning arrangementen en voorzieningen voor:

Arrangementen

 • PAB Taal:
  Een begeleidingstraject waarin de AB’er op grond van intake, toetsanalyses, observaties en begeleiding van de leerling en observaties van de instructie een plan van aanpak opstelt en realiseert in samenwerking met school en mogelijk leerling, ouders en externe deskundigen.
  De begeleiding kan plaatsvinden op het gebied van :
  – technisch- en/of begrijpend lezen
  – schriftelijke- en mondelinge taal
  – spelling
  Het doel is om de school toe te rusten voor het bieden van passend lees- en/of taalonderwijs aan deze en mogelijk andere leerlingen op de school.
  De duur van de begeleiding is maximaal een half jaar en varieert van 8 tot 12 uur afhankelijk van de handelingsverlegenheid
 • Intergraal Taalarrangement met Auris:
  Als zeer specifieke begeleiding op het gebied van de spraak en/of taal noodzakelijk is, wordt en arrangement aangevraagd bij de Koninklijke Aurisgroep (Auris). Er zijn 3 arrangementen: licht, medium en intensief. Een intensief arrangement betekent plaatsing op een SO school cluster 2.
  Bij een licht en medium arrangement wordt een Ambulant Dienstverlener van Auris en een onderwijsassistent van Driegang ingezet. Voor beide arrangementen zijn 3 onderwijsassistenturen beschikbaar.
 • PAB Rekenen:
  Voor leerlingen bij wie de rekenontwikkeling problematisch verloopt, biedt de AB’er ondersteuning aan de leerkracht/IB’er. Dit betreft leerlingen uit fase oranje of rood van het begeleidingsschema van het protocol Ernstige Reken- en Wiskundeproblemen (ERWD):
  Leerlingen in de blauwe, groene en gele fase behoren bij de basiszorg en basiszorg-plus van de school. Dit zijn respectievelijk de heel sterke-, goede- en gemiddelde leerlingen en de leerlingen die geringe rekenwiskundige problemen ervaren. Kinderen die op een of meer rekenonderdelen meer ondersteuning nodig hebben dan alleen de verlengde instructie,  vallen binnen fase oranje. In principe stromen leerlingen vanuit fase oranje weer terug naar fase geel. Wanneer dit niet mogelijk is en de leerling langdurig ondersteuning in fase oranje nodig heeft of wanneer externe ondersteuning nodig is, komt een leerling in fase rood. Leerlingen in fase rood en hebben ernstige rekenwiskundige problemen op enkele  of alle deelgebieden.

figuur-1-pab-rekenenDe onderwijsbehoefte van de leerling wordt in kaart gebracht middels het invullen van het intakeformulier rekenen dat na toekenning door de school dient te worden ingevuld.
Er wordt een plan van aanpak opgesteld, welke wordt beschreven in het handelingsdeel van het OPP.
Het doel is om de school toe te rusten voor het bieden van passend rekenonderwijs aan deze en mogelijk andere leerlingen op de school.
De duur van de begeleiding is maximaal een half jaar en varieert van 8 tot 12 uur afhankelijk van de handelingsverlegenheid.

Voorzieningen

Binnen het onderwijsarrangement Taal en Rekenen kan gebruik worden gemaakt van de voorzieningen:

 • Taalpaleis
 • N-EED
 • Schoollogopedische screening –> bij Driegang????
 • NT2
 • Rekenverbetertraject – teamteaching
 • Rekenverbetertraject op maat

Contact

Anneke Hendriks

Erna Slingerland

Jeroen van der Jagt

 

Uitgelicht

Regioacademie R&D

Contact

EC Rotonde
Dr. Hiemstralaan 77
4205 KK Gorinchem
0183-624915

Meer contactgegevens

Hou mij op de hoogte

Informeer me met nieuws