Berichten archief

Ondersteuningsarrangement Inclusief Onderwijs

 

Coördinator/ ambulant begeleider: Herma Sterk

06 13 66 04 00

Email: h.sterk@driegang.nl
Werkzaam op maandag tot en met donderdag

Ambulant begeleiders: Lenneke Ebert, Carla Roos, Oedeken Omers, Inge Dijkstra en Janna Verkaik

Behandelaars voorzieningen: Marion de Jongh, Janine Vogel en Carla Roos

Het Onderwijsarrangement Inclusief biedt ondersteuning en begeleiding aan leerkrachten van  leerlingen met (zeer)specifieke onderwijsondersteuningsbehoeften.

De leerlingen die begeleid worden vanuit onderwijsarrangement Inclusief hebben  speciale onderwijsbehoeften waarvoor onderwijsaanpassingen nodig zijn waartoe de scholen zelf in hun basiszorg (nog) niet toe in staat zijn.

De onderwijsbelemmeringen van de kinderen die begeleid worden kunnen voortkomen uit een ontwikkelingsachterstand of voorsprong, langdurige ziekte, motorische ontwikkelingsachterstand, fysieke belemmeringen.

Visie:

Het team van OAI werkt  vanuit de visie dat ieder kind (mens) ontwikkelingsmogelijkheden  heeft, ongeacht zijn belemmeringen (positieve ontwikkelingspsychologie).

Samen met het kind, de school en ouders gaan wij op zoek naar kansen en mogelijkheden:  de onderwijsaanpassingen die nodig zijn voor het kind om zich  positief te kunnen ontwikkelen .

Hierbij geldt de visie van EC-Rotonde: Thuisnabij passend onderwijs.

“ Als je niet voor iemands kwaliteiten gaat, blijf dan ook van zijn beperkingen af”, Mediërend Leren , Stibco

Arrangementen vanuit  OA  Inclusief :

De ambulant begeleider wordt ingezet om samen met de leerkrachten en intern begeleider te komen tot een planmatige en doelgerichte begeleiding van de leerling waarvoor de scholen een hulpvraag hebben.

De handelingsverlegenheid van de school, in combinatie met de onderwijsvraag van de leerling, is bepalend voor het aantal uren begeleiding door de ambulant begeleider. Voor het benodigde aantal uren wordt een PAB arrangement (uren preventieve ambulante begeleiding)   geboden voor een afgesproken periode die in duur kan variëren. De duur van het arrangement is afhankelijk van de hulpvraag van het kind en de school.

Naast PAB uren kunnen onderwijsassistent uren toegekend worden:

OAS (onderwijsassistenturen)   L(aag) 3 uren per week

OAS (onderwijsaaistenturen)    M(idden) 6 uren per week

OAS (onderwijsassistenturen)   H(oog) 9/ 12 uren per week

De onderwijsassistenten worden ingezet,  als extra handen in de klas nodig zijn,  om het kind (met het arrangement)  binnen het reguliere onderwijs tot ontwikkeling te kunnen laten komen. De toebedeling van het aantal onderwijsassistenturen is afhankelijk van de hulpvraag en onderwijsondersteuningsbehoeften van het kind en de school.

Tevens kunnen wij extern deskundigen inzetten binnen  een arrangement van Onderwijsarrangement Inclusief :

  • De ergotherapeut ( onderzoek en advisering naar(senso) motorische ontwikkeling, advisering,  ondersteunen aanvraag aangepast meubilair, schrijfvervangers e.d.)
  • De GZ psycholoog- bewegingswetenschapper kan geconsulteerd worden en in een enkel geval, waar zeer specifieke neurologische / medische kennis vereist is, nader onderzoek verrichten.

Voorzieningen :

Vanuit onderwijsarrangement Inclusief kunnen de volgende voorzieningen geboden worden:

Het Lunchcafé ‘Rondje Gezond’ :ter bevordering van de zelfredzaamheid.

Het DOG Project:  voor kinderen die in het onderwijs belemmerd worden door onvoldoende sociaal emotionele competenties.

Back to Basic:  het leren inzetten en ontdekken van andere talenten en vaardigheden.

Back to Basic plus: voor kinderen die  talent hebben laten zien voor houtbewerking wat verder ontwikkeld kan worden.

Speltherapie: voor de verwerking van sociale en emotionele problemen waar het kind in het onderwijs belemmeringen door ondervindt.

Schot in de Roos: voor kinderen die vanwege hun lichamelijke en of verstandelijke beperking niet in regulier verband aan de competitie deel kunnen nemen.

Uitgelicht

Regioacademie R&D

Contact

EC Rotonde
Dr. Hiemstralaan 77
4205 KK Gorinchem
0183-624915

Meer contactgegevens

Hou mij op de hoogte

Informeer me met nieuws